Bankszámlaszámunk: 10918001-00000068-64440037     IBAN: HU05 1091 8001 0000 0068 6444 0037     SWIFT: BACXHUHB

FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÁS, PANASZKEZELÉS

 

Társaságunk hosszú távú, kölcsönös előnyökön nyugvó, stabil partnerkapcsolat kialakításában érdekelt, ezért felelős szolgáltatóként elkötelezett abban, hogy a fogyasztóvédelmi előírásoknak való megfelelést ne csak a belső üzletmenetében, hanem a fogyasztókkal kapcsolatos magatartásában is szem előtt tartsa.

A felelős és tisztességes szolgáltatói magatartás elérése, valamint az általános fogyasztói megítélés javítása iránt érzett és felvállalt felelősség mellett nem elhanyagolható a fogyasztók részéről megvalósuló felelős és körültekintő eljárás.

Társaságunk által gazdasági reklámmal megszólított, a biztosítási termékeink iránt érdeklődő, a már megkötött biztosítási szerződésével kapcsolatban felvilágosítást kérő, vagy biztosítási esemény bekövetkezése esetén biztosítási szolgáltatási (kártérítési) igényével fellépő fogyasztó jogosult kimerítő, közérthető, egyértelmű és pontos tájékoztatásra, továbbá az igényének határidőben történő érdemi elbírálására, illetőleg a megkötött szerződés feltételeiben foglaltak szerinti teljesítésére.

Amennyiben munkatársaink segítő közreműködése ellenére sem sikerül problémáját vagy szolgáltatási igényét megnyugtatóan rendezni, a Társaságunk magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszának – a fogyasztó azonosításra alkalmas tartalommal történő – előterjesztésére az alábbi módok állnak rendelkezésére:

Szóban személyesen a Központi Ügyfélszolgálat nyitva tartási idejében jelezheti panaszát. Amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, vagy a panaszkezeléssel nem ért egyet, munkatársunk panaszfelvételi jegyzőkönyvet vesz fel, amelynek egy példányát átadja Önnek.

Központi Ügyfélszolgálat címe:   1211 Budapest, Szállító u. 4.
Nyitva tartás: Hétfő:   7:00–19:00
  Kedd–Csütörtök:   8:00–16:00
  Péntek:   8:00–15:00
       

Szóban telefonon a Call Center munkatársai fogadják hívását. Telefonos panaszkezelés esetén a beszélgetés hanganyaga rögzítésre kerül, amelyet kérésére visszahallgathat, vagy igény esetén térítésmentesen rendelkezésére bocsátjuk a hangfelvételről készített hitelesített jegyzőkönyvet.

Telefonos panaszügyintézés ideje: Hívható telefonszámok:
Hétfő: 7:00–19:00   (+36-1) 999-9999
Kedd–Csütörtök: 8:00–16:00   (+36-1) 666-6200
Péntek: 8:00–16:00    
 

Amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, vagy a panaszkezeléssel nem ért egyet, munkatársunk a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, amelynek egy példányát a panaszra adott írásbeli válasszal egyidejűleg küldünk meg az Ön részére.

Írásban személyesen vagy más által átadott irat útján közölt panaszát Központi Ügyfélszolgálatunk nyitva tartási idejében adhatja át munkatársainknak.

Postai úton a panasz a következő címekre küldhető:

Székhely: Wáberer Hungária Biztosító Zrt. 1211 Budapest, Szállító u. 4.
Központi levélcím: Wáberer Hungária Biztosító Zrt. 1443 Budapest, Pf. 180

 

Telefaxon a (+36-1) 666-6400 vagy a (+36-1) 666-6404 számok állnak rendelkezésére.

E-mailen panaszát a elektronikus postafiók címen fogadjuk.

Panaszát a Panaszbejelentő lap nyomtatványunk kitöltése útján is előterjesztheti.

Társaságunk a beérkezett panaszokat a Panaszkezelési Szabályzata előírásainak megfelelően kezeli. Amennyiben a panaszának kivizsgálása eredményeként közölt álláspontunkkal nem ért egyet a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény szerinti fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén a Magyar Nemzeti Banknál (Levelezési cím: Magyar Nemzeti Bank, 1850 Budapest Telefon: +36-80-203-776, Fax: +36-1-429-8000, E-mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu, Honlap: https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem) fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet, vagy a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszunésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén a bírósághoz fordulhat vagy a Pénzügyi Békéltető Testület (Levelezési cím: 1525 Budapest Pf. 172. Telefon: +36-80-203-776, Fax: +36-1-489-91-02, E-mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu, Honlap: https://www.mnb.hu/bekeltetes/) eljárását kezdeményezheti.

Székhely cím: 1013 Budapest Krisztina krt. 55.
Ügyfélszolgálat: 1122 Budapest, Krisztina krt. 6.

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét felügyeleti szervünk, a Magyar Nemzeti Bank fogyasztóvédelmi honlapjára https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem, ahol hasznos információkat olvashat.

A Magyar Nemzeti Bank fogyasztóvédelmi oldalai és online alkalmazásai pontos és aktuális elérhetőségei az alábbiak:

MNB - Pénzügyi Fogyasztóvédelmi központ: https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem

Az MNB online alkalmazásai: https://www.mnb.hu/felugyelet

Bankszámlaválasztó program: http://alk.mnb.hu/fogyasztoknak/alkalmazasok/szvp

Betét és megtakarítás kereső program: https://betetvalaszto.mnb.hu/

Hitel- és lízingtermék választó program: https://hitelvalaszto.mnb.hu/

Terméktáblák: https://www.mnb.hu/felugyelet

Háztartási költségvetés számító: https://haztartasikoltsegveteskalkulator.mnb.hu/

A fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli, alternatív rendezési fórumaként eljáró Pénzügyi Békéltető Testület szervezetére, működésére, eljárására, hatáskörére, továbbá elérhetőségére vonatkozó információk, a https://www.mnb.hu/bekeltetes/ honlapon érhetők el.

Letölthető dokumentumok

Kapcsolódó oldal

Online vitarendezési platform

 

Tisztelt Ügyfeleink!

Az Európai Parlament és a Tanács fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU rendelete (Rendelet) alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot.

A Rendelet szerint az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztók és az Európai Unióban letelepedett szolgáltatók közötti, online szolgáltatási szerződésekből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő jogviták, így az online megkötött szerződésekkel összefüggő pénzügyi fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezésére irányuló kommunikációt ezen a platformon keresztül is kell a fogyasztóknak biztosítani.

Az online vitarendezési platform 2016. február 15-től elérhető a fogyasztók számára.

A Rendelet hatálya közvetlenül kiterjed a Magyarországon székhellyel rendelkező pénzügyi szolgáltatóra, így a Wáberer Hungária Biztosító Zrt.-re is, amennyiben közte és a fogyasztó között létrejött online szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban pénzügyi fogyasztói jogvita merül fel. A fogyasztó a Rendelet szerint online vitarendezési platformon keresztül online kezdeményezheti a jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezését a közösen megválasztott vitarendezési fórumnál. Magyarországon a pénzügyi fogyasztói jogviták rendezésére a Pénzügyi Békéltető Testület jogosult.

Egyéb letölthető dokumentumok