Bankszámlaszámunk: 10918001-00000068-64440037     IBAN: HU05 1091 8001 0000 0068 6444 0037     SWIFT: BACXHUHB

CMR/Szállítmánybiztosítás

Vonatkozó jogszabályok

 • 2014. évi LXXXVIII. törvény a biztosítási tevékenységről
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

A biztosítási módozathoz tartozó számlaszám

10918001-00000068-64440051IBAN: HU15 1091 8001 0000 0068 6444 0051

 

Szállítmánybiztosítás

 

Milyen típusú szállítmányok biztosíthatóak?

 • Magyarországról induló, vagy ide érkező nemzetközi, illetve belföldi
 • szárazföldön, vízi vagy légi úton, vagy ezek kombinációjával továbbított szállítmányok
 • egyszeri és éves szerződés formájában

Ki kötheti a biztosítást? Ki lehet a Szerződő?

Az a természetes személy (egyéni vállalkozó), jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (cég), aki/amely valamely vagyoni, dologi jogi jogviszony alapján a biztosítási esemény elkerülésében érdekelt, vagy aki/amely a szerződést érdekelt személy javára köti meg. Például:

 • az áru tulajdonosa
 • az áru feladója, illetve címzettje a kereskedelmi paritástól függően
 • a szállítmányozó

 

Mi a biztosítási esemény?

A szállítmányt ért - véletlenül, balesetszerűen bekövetkezett - dologi kár, azaz annak sérülése, megsemmisülése, továbbá külső fizikai behatás miatt bekövetkezett mennyiségi vesztesége vagy egyéb károsodása.

Milyen kockázatokra köthető?

A nemzetközi gyakorlatban szokásos ICC (Institute Cargo Clauses) feltételrendszert alapul véve:

 • All Risks az ICC (A) klauzúra szerint:
 • Kiterjesztett kockázatokra szóló fedezet az ICC (B) klauzúra szerint:
 • Korlátozott fedezetet az ICC (C) klauzúra szerint: csak a záradékban megnevezett káresemények kapcsán keletkezett károkat téríti meg:

Köthető kiegészítő kockázatok:

 • ICC (B) és (C) fedezethez:
  • a lopási, dézsmálási és elveszési károk fedezete
 • ICC (A) fedezethez:
  • a hűtött árukra vonatkozó hűtőberendezések meghibásodása
  • a háború és sztrájk kockázatok fedezete

 

Mire terjed ki a biztosító kockázatviselése?

A biztosító kockázatviselésének területi hatálya a biztosítási kötvényen, a fedezeti igazoláson, vagy a szerződő felek közötti keretszerződésben meghatározott biztosított útvonalon/útvonalakon – feladási és rendeltetési hely/helyek között – történő szállítás teljes egészére terjed ki (háztól házig)

Mi a biztosítási összeg?

A szállítmány a biztosított által megjelölt biztosítási összeg erejéig biztosított, ez az összeg azonban nem haladhatja meg a szállítmány számla szerinti értéke, a fuvardíj és az út folyamán felmerülő költségek, ideértve a biztosítási díjat, valamint ezek együttes összege után számított legfeljebb 10%-os felülbiztosítás együttes összegét.
A díjszámítás alapja a biztosítási összeg, a minimumdíj 15 000,- Ft/szállítás.
A biztosító a biztosítási összeg keretén belül téríti meg az áru teljes vagy részleges elveszéséből valamint sérüléséből eredő károkat.

Hogyan kell megkötni a biztosítást?

A biztosítási igényt a e-mail címre kérjük megküldeni. Munkatársaink ezután rövidesen megküldik a kapott adatok alapján elkészített díjjavaslatunkat.

Letölthető dokumentumok

Kárbejelentési dokumentumok

Archívum


 

Nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítás (CMR)

 

Mi a CMR fogalma?

A CMR a Nemzetközi közúti árufuvarozási szerződésről szóló, az 1971. évi 3. törvényerejű rendeletben kihirdetett „Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről szóló nemzetközi egyezmény” (továbbiakban: CMR Egyezmény).

Mire nyújt fedezetet a CMR biztosítás?

A Wáberer Hungária Biztosító Zrt. a biztosítási szerződés alapján vállalja azokat a kártérítési kötelezettségeket, melyeket a nemzetközi CMR Egyezmény alapján a fuvarozót biztosítottként a megbízóval szemben terheli, így a fuvarozott áruban keletkezett sérülés, elveszés következtében okozott károkra nyújt fedezetet.

A biztosítás kizárólag a biztosítási kötvényben megjelölt fuvareszközökkel, a biztosított által saját nevében végzett fuvarozásokra érvényes.

Ki kötheti meg a biztosítási szerződést?

A szerződést megkötheti bármely, nemzetközi közúti árufuvarozói tevékenység végzésére jogosult, Magyarországon bejegyzett vállalkozás.

Mi a biztosítás területi és időbeli hatálya?

A Biztosító kockázatviselése Európa országaira terjed ki földrajzi értelemben véve, beleértve Nagy-Britannia, Írország és Törökország ázsiai részét is.

A biztosítási fedezet nem terjed ki az ENSZ embargó alatt álló országokra, valamint azok tranzitjára sem.

A biztosítási fedezet a biztosítási szerződés hatálya alatt okozott, bekövetkezett és a biztosítónak legkésőbb a szerződés megszűnését követő 60 napon belül bejelentett károkra terjed ki.

Mi határozza meg a biztosítási díjat?

a gépjármű össztömege
az éves, káreseményenkénti kártérítési limitek

Ez éves díjak egy fuvareszközre vonatkozó éves alapdíjak. A fuvareszköz lehet egy darab tehergépjármű vagy járműszerelvény. Járműszerelvényen olyan összekapcsolt járművek értendők, melyek a forgalomban egyetlen egységként vesznek részt.

Milyen kártérítési limitek választhatóak?

A biztosított igénye szerint választható:

50.000 EUR, 100.000 EUR, 200.000 EUR, 300.000 EUR vagy

50.000 USD, 100.000 USD, 200.000 USD, 300.000 USD.

További információra van szüksége?

Gyakran ismételt kérdések menü alatt részletes tájékoztatást nyújtunk Önnek a CMR biztosítás szolgáltatásáról, a szerződés megkötésére és megszűntetésére vonatkozó tudnivalókról, a kockázatban állásról és a kárügyintézésről.

Kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésére hívja bizalommal ügyfélszolgálati munkatársainkat. Adminisztratív ügyintézés és Kárrendezési hely: 1211 Budapest, Szállító u. 4. Tel.: 06 1 6666 200

Letölthető dokumentumok

Archívum

Kárbejelentési dokumentumok


 

Belföldi közúti árutovábbítási felelősségbiztosítás

Kárbejelentési dokumentumok

 

Letölthető dokumentumok:


Archívum